ජල වාෂ්ප විශ්ලේෂක

  • Nernst N2035 water vapour analyzer

    Nernst N2035 ජල වාෂ්ප විශ්ලේෂකය

    ද්විත්ව නාලිකා ජල වාෂ්ප විශ්ලේෂකය: එක් විශ්ලේෂකයකට එකවර ඔක්සිජන් නාලිකා දෙකක් හෝ ඉහළ උෂ්ණත්ව ජල වාෂ්ප/ආර්ද්‍රතාව මැනිය හැක.

    මිනුම් පරාසය: 1ppm~100% ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය, 0~100% ජල වාෂ්ප, -50 ° C~100 ° C පිනි ලක්ෂ්ය අගය, සහ ජල අන්තර්ගතය (g/kg).